Neziskové organizace - výhody

Základní formy neziskových organizací jsou:

  • Občanské sdružení
  • Nadace a nadační fond
  • Obecně prospěšná společnost

Výhody a využití neziskové organizace

Nezisková organizace má vlastní právní subjektivitu a díky ní může jednat vlastním jménem, nabývat majetek, přijímat dary a vhodným způsobem optimalizovat podnikatelskou činnost jiných subjektů (včetně hospodářských výsledků). Níže uvádíme různé možnosti zapojení neziskové organizace do aktivit našich klientů. Vytvoření neziskové organizace (občanského sdružení, nadace nebo nadačního fondu) bezpochyby tvoří jednu z možností ochrany a správy majetku. Nezanedbatelnou výhodou je také skutečnost, že občanské sdružení má šanci získat granty na podporu své činnosti, a to jak od soukromých dárců tak od nadací, mezinárodních institucí či českých ministerstev.

Daň z pozemků, daň ze staveb

Pozemky ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností nepodléhají dani z nemovitostí. Stavby a jejich části ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností jsou od daně osvobozeny.


Daň dědická

U nabyvatelů právnických osob je uplatňováno osvobození, když jde o bezúplatný převod na veřejně prospěšné účely např. je-li nabyvatelem majetku občanské sdružení a majetek je určen na jeho činnost.


Daň darovací

  • Fyzické osoby
    • Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
  • Právnické osoby
    • Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně.

Občanské sdružení může všechny dary využít v jejich plné výši.


Sponzorství

Náklady na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky "dary na veřejně prospěšné účely" snižuje sponzorský příspěvek základ daně v plné výši.