Založení nadace a nadačních fondů

Nadace a nadační fond jsou formou účelového sdružení majetku, které se zřizují na základě zákona o nadacích a nadačních fondech. Nadaci a nadační fond spravuje správní rada a kontrolním orgánem nadace nebo nadačního fondu je dozorčí rada nebo revizor. Nadace nebo nadační fond nesmí až na vyjímky sám podnikat a majetek může používat pouze v souladu s účelem a podmínkami v zakladatelské listnině nebo společenské smlouvě.

Základním limitujícím faktorem při založení nadace je požadavek zákona na minimální výši nadačního jmění v hodnotě 500 000 korun. Nadační jmění může být tvořeno pouze peněžními prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami. Mezi výhody nadace osvobození výnosů nadačního jmění zapsaného v nadačním rejstříku od daně z příjmů a právo nadace podílet se na podnikání akciových společností.

Naše doporučení založit nadaci

Založení nadace lze doporučit tehdy, vkládají-li se do nadačního jmění:
  1. nemovitosti, u kterých se předpokládá výnos, tj. příjem z nájmů;
  2. umělecké předměty, která mohou být pronajaty jiným subjektům např. k vystavení, k užití (vybavení interiérů);
  3. autorská práva, u nichž je předpoklad užití za úplatu;
  4. finanční prostředky v částce nad 1 000 000 Kč

Pro další podrobnosti ohledně založení, fungování nebo změny nadace, nadačního fondu nás kontaktujte.